Ny rapport –
Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, januar 2018

En ny rapport om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører ble publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 23.01.2018. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fageksperter og representanter fra arbeidslivsorganisasjonene.

Bakgrunnen for rapporten er at offentlige og private aktører stadig oftere konkurrerer i samme marked. Når offentlige aktører driver tjenesteyting i konkurranse med private, kan de offentlige ha konkurransefordeler som medfører en konkurransevridning i private aktørers disfavør. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har stilt spørsmål ved om økonomisk virksomhet i regi av det offentlige mottar offentlig støtte i strid med EØS-avtalen.   

Arbeidsgruppens mandat har blant annet vært å identifisere og sammenligne konkurransefordeler og –ulemper for offentlige og private aktører, samt foreslå tiltak som kan sikre at økonomisk aktivitet utøvd av stat og kommuner mv. er i tråd med EØS-reglene om offentlig støtte, og at det offentlige og private konkurrerer på like vilkår.

Rapporten peker på at det offentlige har både fordeler og ulemper i konkurranse med det private. Offentlig virksomhet er i langt større grad underlagt regulatoriske og forvaltningsmessige krav og politiske føringer. Dette kan medføre et mindre spillerom enn det som gjelder for private aktører, som i hovedsak er underlagt selskapsrettslig regelverk.

På den annen siden kan offentlige aktører dra nytte av gunstige skatteregler, konkursimmunitet og finansieringsmuligheter og kryssubsidiering.

Arbeidsgruppen konkluderer med at skattefritaket, som (i utgangspunktet) gjelder for alle inntekter for stat og kommuner, representerer en støtteordning i EØS-rettslig forstand.

For å avhjelpe at offentlig virksomhet mottar ulovlig støtte som følge av skattefritak, foreslår arbeidsgruppen skatteplikt og separate regnskap. Det foreslås at skattelovgivningen endres slik at det innføres en delvis skatteplikt for offentlige aktører som driver økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand. Regnskapene må i tilfelle innrettes slik at relevant økonomisk aktivitet synliggjøres, slik at relevante tall knyttet til slik virksomhet, innberettes til skattemyndighetene. Det er imidlertid ikke flertall i arbeidsgruppen for å oppstille en generell plikt om å skille ut all EØS-rettslig økonomisk aktivitet i eget rettssubjekt.

Hva gjelder reglene om konkursimmunitet, anses ikke dette som en støtteordning så lenge markedsaktørprinsippet etterleves, det vil si at det offentlige, når det driver konkurranse med private, må handle på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og profittorientert privat aktør. Konkursimmunitet anses som en iboende egenskap ved det offentlige som juridisk person. Arbeidsgruppen understreker likevel at når det gjelder virksomhet som allerede drives i selvstendige enheter, herunder særlig interkommunale selskaper, vil det være mulig å la konkurslovgivningen komme til anvendelse.

For å sikre etterlevelse av markedsaktørprinsippet, foreslår arbeidsgruppen at det etableres et kontrollregime, og at denne oppgaven bør legges til Konkurransetilsynet.

Enkelte føringer for organisering:
Spørsmål som offentlig eide virksomheter må stille, når virksomheten også konkurrerer eller skal konkurrere med private, er om organiseringen er slik at ressurstilgang, kostnader og inntekter synliggjøres og dokumenteres adskilt fra øvrig virksomhet. Dette kan gjøres enten ved separat regnskapsførsel eller ved at virksomhet som driver økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand, skilles ut som eget rettssubjekt. Uansett hvordan man organiserer virksomheten, må man påse at alle transaksjoner relatert til den virksomheten som konkurrerer med private, skjer på forretningsmessige vilkår. Dette er avgjørende for at virksomheten ikke skal opptre i strid med EØS-regler om offentlig støtte. Synliggjøring av inntekter og kostnader, kan også ha stor betydning i forbindelse med anbudsprosesser slik at man kan vise at man opptrer i tråd med anskaffelses-regelverkets krav til rettferdig konkurranse.

Rapporten, som er på 311 sider, kan i sin helhet lastes ned og leses på regjeringens hjemmesider,
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2587387/ .

Albaran, 01.02.2018

Ane Viken Sivertsen
Tor Wilhelm Seim

.........................................................................................................