Om ALBARAN og ALBARANS PRODUKTSORTIMENT

  • CRG-programmet ERGOinCHARGE

1) Albaran er et advokat-, konsulent- og systemutviklings -firma med flerfaglig kompetanse innen praktisk prosjekt- og virksomhetsstyring, og kontraktshåndtering. Albarans medarbeidere har lang og allsidig prosjekt-, kontrakts- og advokaterfaring fra arbeid både i Norge og internasjonalt, og med bransjeerfaring fra bl.a. maritim sektor, industri, entreprise, samferdsel, fast eiendom, og kommunalteknikk.

2) Vi bistår med utforming av avtaleverk, tilrettelegging tilbud/innkjøp, oppfølging i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser, forhandlinger, kontrakt/prosjekt-oppfølging, tvistehåndtering. Risikohåndtering.

3) Produktspekter for forebyggende kontraktshåndtering - ERGOinCHARGE:

Contract Risk Governance:

CRG handler om å ha et program for forebyggende juridisk arbeid og risikohåndtering gjennom hele kontraktens livsløp, fra planlegging til kontrakten er gjennomført og reklamasjonsperioden er omme.

Til CRG hører også å ha en plan for det som følger, når kontrakten er avsluttet. Videre er det en del av CRG å holde ajourført en formålstjenlig erfaringsdatabase, og dermed også kunne ha et nyttig eksempelarkiv.

Vellykket kontraktshåndtering dreier seg i stor grad om systematisk bruk av egnet metodeverk og maler for å ta vare på muligheter, redusere risiko, samt å ta ned store uønskede kostnader.

Albaran tilbyr metodeverk for effektiv CRG. CRG-programmet ERGOinCHARGE er utviklet av medarbeidere i Albaran. Metodeverket og malene er basert på juridisk metode og erfaring fra oppfølging av store og komplekse prosesser og prosjekt, herunder større rettssaker.

Referanser: Virksomheter som har kjøpt produkt fra Albaran og CRG-programmet ERGOinCHARGE, og som her vist til i alfabetisk rekkefølge, er bl.a.: ·

Ved ønske om kontaktperson hos virksomhetene som vist til, send gjerne epost til t.seim@albaran.no

Produktoversikten som følger nedenfor, er satt opp i 3 tabeller. Produktene som presenteres, er alle velprøvde. Basert på valg fra «menyen» nedenfor, kan vi – for bedre forutberegnelighet - tilby leveranse(r) til fastpris.

Ta gjerne kontakt pr. epost t.seim@albaram.no

 Tabell nr. 1 Dokumentpakker

Tema og innhold

Mal-dokumentene som vist til i tabellen er tilpasninger av kontrakter og
andre dokument som har vært benyttet / er i bruk

Før kontraktsinngåelse, leveranser og entrepriser

1. ERGO Tilbud. Mal-dokument,
på engelsk

Mal for svar på forespørsel (Invitation To Tender – ITT) med ferdig formulerte forbehold som kan benyttes, alternativt benyttes som sjekkliste;  bl.a. bestemmelser knyttet til immaterielle rettigheter (IPR), og typiske relevante bestemmelser (forbehold) knyttet til ansvarsbegrensninger, så som konsekvens-ansvarsfraskrivelse, og regulering av forsinkelsesansvar og mangelsansvar for leverandøren.

2. ERGO Arbeidsomfangets forutsetninger,
på engelsk / norsk

Premissene for utførelsen av arbeidsomfanget kan ofte vise seg avgjørende.

Mal-dokument med redegjørelse for og forslag til leverandørens forutsetninger for utførelse av arbeidsbeskrivelsen. Fokus er her fire (4) hovedtema som er typiske «gjengangere», og som kan innebære til dels betydelig risiko for den som skal inngi tilbud.  Dokumentet inneholder også en brukerveiledning foruten forslag til forutsetninger/forbehold i parallell tekst på norsk og engelsk:

  • Designforutsetninger, grunnforhold, nybygg og/eller tilpasning, ombygging, rehab, [enkelt å tilpasse beroende
    på det som er relevant];
  • Tilkomst for å kunne utføre kontraktsarbeidet;
  • Oppdragsgivers leveranser kommer for sent i forhold til forutsatt fremdriftsplan;

Gjentatte tegnings/spesifikasjons- revisjoner
før godkjennelse for produksjon og som forstyrer produksjon/fremdrift.

3. ERGO Underleveranseavtale,
på engelsk / norsk

Underleveranser krever påpasselighet ifht. det hovedkontrakten setter av krav og stiller som forutsetninger. Dette må ivaretas i underleveransene- avtaler som inngås.

Mal for Back to Back-avtale som tilpasser hovedkontraktens bestemmelser til underleveranseavtale, bl.a. tilpasning av varslingsregler og reklamasjonsperiode. Dette er en kontrakts-mal som i mange år har vært benyttet i ulike kontraktsforhold. Den kan anvendes uansett type vilkårssett som hovedkontrakten bygger på. Denne avtalen kan også benyttes som sjekkliste.

4. ERGO Samarbeidsavtale;

Mal-dokument for Joint Venture om leveranse-/ entreprise-prosjekt,

på engelsk / norsk

JV-samarbeid mellom virksomheter krever både plan og avtaleverk som må regulere bl.a. ansvar/ ansvarsfordeling (grensesnitt), spørsmål om rettigheter til Know How/teknologi, og partene må ha et forhold til hvordan et samarbeid vil være ifht. konkurranselovgivningen.

En mal/forslag til overbyggingsavtale for
JV-prosjektsamarbeid som kan benyttes som utgangspunkt for avtale som tilpasses for formålet og/eller som sjekkliste.

5. Kontraktsmaler for innkjøp

Det finnes en rekke standardbetingelser. Albaran har foretatt tilpasninger til flere av disse og satt sammen mal-dokument, bl.a. ifht. NL 17 og NLM 19, og NS 8405 og NS 8407.

6. Totalentreprisekontrakt

Albaran har utarbeidet en særskilt totalentreprisekontrakt som er benyttet innenfor vann- og avløpssektoren. En balansert og oversiktlig kontrakt. Det er til denne også utarbeidet skjema for å håndtere avvik og endringer, ref. EO og KOE-skjema.

7. ERGO Samspillskontrakt

Albaran har bygget opp en samspilskontrakt fra bunnen av, og som ble godt mottatt av begge parter. Albaran utformet denne på vegne av en innkjøper for bruk i industri-entrepriseprosjekt.

Inneholder bestemmelser om samspillskontraktens ulike faser, og er satt opp for å være en kontrakt som balanserer risiko på en fair måte mellom partene.

8. ERGO Due diligence;

Gjennomgang ved kjøp/salg av virksomhet

Enten man tenker å kjøpe eller selge en virksomhet, er det tema som typisk går igjen. Ofte kobles mange rådgivere på for å bistå. Hva kan/bør/må virksomheten selv ha tenkte igjennom/foreta seg,
1) for å være forberedt,
2) for å redusere arbeid og kostnader, og mht. å
3) iverksette tiltak som kan vise/identifisere verdier/risiko?

Oversikt over forhold man bør være klar over knyttet til forberedelse til og gjennomføring av due diligence-prosesser, samt sjekklister; sett fra respektive kjøpers og selgers ståsted.

9. ERGO Konkurransegrunnlag

Albaran har utarbeidet et sett med forespørsel-dokument, (konkurransegrunnlag) med vilkårssett for gjennomføringen av selve anbudskonkurransen, inkl. om kvalifikasjonskrav for tilbyderne og tildelingskriterier for evaluering av innkomne tilbud.

Dokumentmaler som er anvendelige å benytte som dokumentutgangspunkt og/eller som sjekk/momentlister.

Dette gjelder enten det er innkjøp som må følge regelverket om offentlige anskaffelser(ROA) eller innkjøp som ikke er bundet av ROA.

Når kontrakt er inngått

10. ERGO Kontraktsoversikt

For mer fokus på kontraktsmessig eksponering knyttet til

  1. daglig oppfølging; og for
  2. forberedelse til ev. konsolidering/oppkjøp og DD

Analyse av og oversikt over det som er juridisk avgjørende  i enhver kontrakt.

En sjekkliste som gir oversikt; samt medfølger en kort brukerveiledning,
samt 2 artikler om hhv. om ansvarsbegrensninger i kontraktsforhold, og
råd mht. tilnærming ved forberedelse til ev.
konsolidering / oppkjøp.

Compliance, Code of Conduct

11. ERGO  Åpenhetsloven og compliance

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Loven stiller krav til virksomheters oppfølging og rapportering ifht. grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Albaran har utarbeidet en særskilt dokumentpakke for å følge opp lovens krav og føringer. Se også nedenfor Tabell nr. 2 pkt. 4

Rutine for å følge kravene i åpenhetsloven, inkl. dokument-mal med redegjørelse for virksomhetens policy for dette (Code of Conduct), tilsvarende dokument med mal for rapportering på hjemmeside, forankring ved styrevedtak og forslag til  kontrakts-bestemmelse ifht. underleverandører.

 Tabell Nr. 2 Metodeverk

Digitalisert oppsett av
praktiske og formålstjenlige rutiner

Albarans metodeverk for forebyggende kontraktshåndtering. Metodeverket er basert på juridisk metode og erfaring fra oppfølging av store og komplekse prosesser og prosjekt, og kan tilpasses virksomhetens behov.

Formålstjenlige rutiner som gir konsistent oppfølging og oversikt er i seg selv viktig, men desto mer så når data- og informasjonsmengdene blir store. Albaran har mangeårig og god erfaring med bruk av Microsoft SharePoint 365

 Produktnavn

Konkret om innhold

1. ERGOinCHARGE – Tilbud

Metodeverk for tilbudsarbeid frem til og med kontraktsinngåelse.

2. ERGOinCHARGE – Innkjøp / anskaffelser

Metodeverk for innkjøp enten det må foretas innenfor rammene av regelverket om offentlige anskaffelser (ROA), eller i situasjoner innkjøp hvor ROA ikke kommer til anvendelse; og i begge alternativ frem til og med kontraktsinngåelse.

3. ERGOinCHARGE – Kontraktsoppfølging

Metodeverk for løpende kontraktsoppfølging, inkl. håndtering av varsler og bl.a. fokus på oppfølging av avvik, endringer og hendelser. M.a.o. utfordringer som endringer kan innebære så som plunder og heft krav.

4. ERGOinCHARGE – Compliance. Åpenhetsloven

Dette er et eksempel på løsning Albaran setter opp for COMPLIANCE-program, og som bygger på metodeverket som Albaran har utviklet.

Metodeverk, inkl. nødvendige dokumentmaler for policydokument, hjemmesiderapportering, aktsomhetsvurderinger, kontraktsbestemmelser ifht. leverandører, leverandørkjeder og forretningspartnere

5. ERGOinCHARGE – Prosjektanalyse

Metodeverk for å vurdere prosjekt, juss, risiko og input til økonomisk analyse; f.eks. benyttet / benyttes ved vurdering av større prosjekt innenfor fast eiendom og prosjekt innenfor samferdselssektoren.

6. ERGOinCHARGE – Faktumavklaring

Metodeverk for å avklare hva som er skjedd; f.eks. for å bygge opp case i forbindelse med endringskrav, sluttoppgjør, granskning, og/ eller tvist.

7. ERGOinCHARGE – Eiendom

Metodeverk for å følge opp eiendomsportefølje, bl.a. kontraktsoversikt og løpende oversikt over eiendomsmassen, f.eks. avvik som konstateres.

 Tabell Nr. 3 Digitalt bibliotek

ERGO Albaran Jus
om inngåelse og oppfølging av kontrakter

Artikler, sjekklister og lysarkpresentasjoner, og mal-dokument for
Contract Risk Governance.

Biblioteket dekker de mest sentrale temaene og utfordringene knyttet til kontraktshåndtering fra forberedelse til kontrakt, kontraktsinngåelse, og kontraktsoppfølging frem til kontrakt er sluttført.