Hva skal til for å ha et kontraktskrav? 3 + 2 + 1

Klikk for større bilde!

Formålstjenlig forebyggende kontraktsarbeid forutsetter kunnskap om de grunnleggende vilkårene for å ha et krav. Det er tale om fem (5) grunnleggende vilkår som samtlige må være oppfylt. I tillegg må man ha orden og gode rutiner.

Dersom man skal forsvare seg mot et krav, holder det følgelig at ett (1) av vilkårene ikke er oppfylt. Tenker man seg en sak for en domstol, sier man gjerne at domstolen vil "hoppe over gjerdet der det er lavest".

Man skiller mellom a) materielle vilkår som gjelder det faktiske innholdet i kravet, og b) formelle vilkår, m.a.o. formaliakrav.

De tre (3) materielle grunnvilkårene:

1)  Det må foreligge et grunnlag, (eller hjemmel eller kontraktsgrunnlag som man gjerne sier i jussen). Eksempler på dette er endringsordre fra Kunden, en uventet hendelse (som kanskje kan være Force Majeure) eller for eksempel en mangel i en leveranse fra en underleverandør.

2)  Kravet må kunne formuleres slik at det kan oppfylles. I leveransekontrakter vil det typisk være krav om penger og/eller tid (fristforlengelse).

3)  Det må dessuten foreligge en tilstrekkelig nær årsakssammenheng mellom det som gjøres gjeldende som kontraktsgrunnlag, og det kravet man fremmer, m.a.o. mellom 1) og 2). Man sier gjerne at kravet som fremmes, må være påregnelig for kontraktsparten; dvs. at det er noe parten ser eller burde forstå at kan komme som krav på grunn av det angjeldende forholdet; altså grunnlaget. Er en kravspost for avledet eller fjern i forhold til grunnlaget man anfører, eller man ikke i det hele tatt kan vise årsakssammenheng, har man ikke noe krav man kan nå frem med hvis det skal prøves for domstol. Om man for eksempel krever tilleggsvederlag og frist-forlengelse på grunn av en endringsordre fra kunden, må man kunne vise til hva denne ordren konkret er årsak til hva gjelder henholdsvis krav om økonomisk kompensasjon for flere arbeidstimer, og hvorfor tiden som medgår til dette, innebærer at man må få fristutsettelse i forhold til relevante milepæler og/eller sluttdato i fremdriftsplanen.

Selv om de tre materielle vilkårene er oppfylt, kan det vise seg at kravet man kan nå frem med, likevel vil bli mindre beroende på i hvilken grad kontrakten inneholder ansvars-begrensninger. Det kan f.eks. være satt tak på kompensasjons omfang, eller at det kan være enhetsrater som må legges til grunn, og som ikke nødvendigvis gir full kostnadsdekning. Sjekk derfor alltid nøye hele kontaktens innhold før kontraktsinngåelse. Prøv f.eks. vår Kontraktsrisikotest !

De to (2) formelle grunnvilkårene er, hhv. i) varslingsfrister og ii) andre formkrav. Et krav som ellers oppfyller de tre materielle vilkårene, kan likevel gå tapt pga. formfeil. Tenker man seg en rettssak, vil det alltid være lettere for dommeren å avgjøre saken på grunn av formfeil enn å måtte gå inn i sakens realiteter. Formkrav er derfor viktig å passe på; hele tiden!

4)  Er det varslet i tide? Dette er det første spørsmålet som må stilles i all kontraktsoppfølging.  Varslingsfristene kan være relative, så som at man må varsle "uten    ugrunnet opphold", eller de kan være absolutte med angivelse av et bestemt antall dager, eller dato, f.eks. varsel senest innen 21 dager etter at forholdet er eller burde ha vært oppdaget.

5)  Formkrav er det andre formaliavilkåret. Det kan typisk være at kontrakten stiller krav til at det må benyttes skjema som kontrakten foreskriver, f.eks. Change Order Request (COR) / Variation Order (VOR) –skjema. Krav fremsatt på annen måte, kan bli ansett som ikke fremmet. Dermed kan man risikere også å ryke på fristoversittelse.

Videre er det generelt, og ofte i kontrakter nærmere presisert, vilkår om at man må spesifisere krav slik at kontraktsparten kan forstå hva kravet går ut på. Det kan også være stilt vilkår om at man må vise til kontraktsgrunnlaget (bestemmelsen) man forankrer kravet i.

Man bør legge til grunn at domstoler (uansett lovvalg og domstol hvor rett skal settes) vil legge til grunn en "firkantet fortolkning" av formkravene, ref. ovenfor om at en domstol gjerne vil "hoppe over gjerdet der det er lavest". Alt for ofte svikter rutinene når det gjelder å følge opp formalia i kontraktsforhold.

I tillegg til de fem grunnvilkårene over, bør man sette opp ytterligere ett punkt på huskelisten, og det er:

6)  Dokumentasjon og orden. Ut fra sakens faktiske forhold (faktum) sammenholdt med kontraktsbestemmelsene (jussen), er utfordringen så å kunne bevise kravet. Det stiller krav til fortløpende dokumentasjon og orden. Som regel kommer den som har best orden, best ut av oppgjør og tvist.

Illustrasjonen og oppsummeringen ovenfor er hentet fra innlegg som Albaran holdt 21.01.2019 på erfaringskonferansen til Norske Maritime Eksportører – NME ERFA 2019.

 

Albaran, 07.02.2019

Anders Dahl   Tor Wilhelm Seim