SJØVETTREGLENE FOR KONTRAKTER

Kontraktsjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan man bør tenke og handle ved inngåelse og oppfølgning av kontrakter.
Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så ta høyde for det uventede.

1. Tenk sikkerhet.

 • Gode forberedelser er nøkkelen til vellykkede forhandlinger og kontrakter.
 • Identifiser de viktigste utfordringene ved gjennomføring av kontrakten.
 • Påse at viktige risikoelement og ansvarsfordeling er regulert i kontrakten, og vurder egen eksponering av risiko og ansvar.
 • Viktig med en klar og omforent kravspesifikasjon med detaljert beskrivelse av leveransens omfang og spesifikasjoner – det er her de fleste tvister oppstår. Skill mellom ulike typer spesifikasjoner: behovs- eller ytelses-, funksjons-, standard- og detaljspesifikasjoner.
 • Avklar hvem som har prosjekterings- og designansvar.
 • Ha et bevisst forhold til betalingsregime – fortung/baktung betaling, garantier og sikkerhetsstillelser.
 • Tenk informasjonssikkerhet; beskytt dine verdier og posisjoner.

2. Ta med nødvendig utstyr.

 • Ha gode standarder og kontraktsmaler tilgjengelig og kunnskap om bruk av disse.
 • Støtt deg på erfaring og kompetanse internt og eksternt.
 • Ved bruk av underleverandører: sørg for speiling av risiko og ansvar "back-to-back" - men vær klar over at avvikende leveringstidspunkt og verdier påvirker eget ansvar og garantiperioder mv.
 • Bruk kontrakten som et verktøy; kjenn den, ha den tilgjengelig, og bruk den!

3. Respekter vær og farvann.

 • Kontrakter må benyttes under egnede forhold og tilpasset formålet.
 • Vær bevisst på hvilken jurisdiksjon som styrer kontraktsforholdet hvis tvist – ref. lovvalg, verneting og tvangsfullbyrdelse.
 • Ta opp problemer og utfordringer i tide.
 • Ha kunnskap om en selv, om motpart, kultur, marked og konjunkturutsikter.

4. Følg Sjøveisreglene.

 • Følg kontrakten og vær nøye med kontraktens formalia og varslingsregler, jf. tidsfrister for varsling og andre formkrav.
 • Dokumentér alt som er relevant og av betydning - muntlige utsagn er upresise og vanskelig å bevise.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.

 • Stop loss! Ansvarsbegrensninger er kontraktens viktigste redningsutstyr hvis man ikke klarer å oppfylle i tide (forsinkelse) eller m.h.t. kvalitet (mangler).
 • Ha klare ansvarsbegrensninger m.h.t. beløp og type tap/ansvar - bestemmelser om konsekvensansvar, dagmulkt, forsinkelses– og mangelsansvar.
 • Tenk forebyggende tiltak og ha back-up planer.

6. Vær uthvilt og edru.

 • Kontraktsarbeid er toppidrett. Internasjonale kontrakter er internasjonal toppidrett. Det krever at man er skjerpet og alltid 100 % på.
 • Lær av andres feil – alle feil er (som oftest) gjort før.

7. Vis hensyn.

 • Forutberegnelighet, klarhet og tydelighet er grunnleggende for all kontaktsoppfølgning.
 • Etablér gode mellommenneskelige relasjoner og opptre ryddig.