Nytt Anskaffelses-regelverk

Fra 1. januar 2017 trådte det i kraft nye regler for offentlige anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Det er vedtatt ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter, herunder anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. I tillegg er det gjort visse endringer i forskriften om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

De viktigste endringene i regelverket er:

1. Samfunnsansvar

Den nye anskaffelsesloven innehar flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ha som overordnet formål å hensynta miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold i sine anskaffelser. Lovens § 5 setter krav om at oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og innehar rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Menneskerettigheter ivaretas blant annet ved å sørge for at varer er produsert under forhold som ivaretar ansattes grunnleggende krav til forsvarlige arbeidsforhold.

2. Nye terskelverdier

Den nye nasjonale terskelverdien har økt fra 500.000,- til 1,1 millioner kroner, slik at det kun er innkjøp over 1,1 millioner kroner som må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det innebærer en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert år, samtidig som det kreves økt innsats for mindre bedrifter som ønsker å delta i konkurranse om å få levere til det offentlige. Loven oppstiller imidlertid et generelt krav om at oppdragsgiver skal tilstrebe konkurranse og likebehandling.

3. Elektronisk kommunikasjon

De nye reglene innebærer at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Det blir obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering. Det innebærer at offentlig oppdragsgivere og leverandører selv må skaffe seg elektroniske løsninger for mottak og levering av tilbud. De ulike elektroniske systemene vil ha tilknytning til en felles europeisk infrastruktur som sender dokumentene mellom løsningene. Bestemmelsene om elektronisk kommunikasjon planlegges å gjøres gjeldene fra 1. januar 2018 for statlige myndigheter og 1. juli 2018 for kommunale og fylkeskommunale myndigheter og andre offentlige myndigheter.

4. Det europeiske egenerklæringsskjemaet

Med den nye anskaffelsesforskriften er det innført en ny bestemmelse om europeisk egenerklæringsskjema (ESPD-skjemaet) for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Skjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle tildelingskriterier, og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiver er kun forpliktet til å innhente dokumentasjon fra valgte leverandør for å sjekke at opplysningene oppgitt i skjemaet er riktige.

5. Ny anskaffelsesprosedyre

For anskaffelser som ikke overstiger EØS-terskelverdi er det innført en ny og enklere prosedyre kalt tilbudskonkurranse. Ved bruk av tilbudskonkurranse kan oppdragsgiver bestemme hvorvidt det skal gjennomføres dialog med leverandørene eller om kontrakt skal tildeles kun basert på tilbudene slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp. En dialog med en leverandør kan omfatte alle sider av tilbudet, og det er opp til oppdragsgiver å bestemme om han vil føre dialog med en eller flere leverandører. Hvorvidt det skal forhandles eller ikke, avgjør oppdragsgiver etter at tilbudsfristen har løpt ut.

 

Publisert av: Albaran