Hjelp fra Advokaten:

Hva skal til for å ha et krav?

Materielle vilkår, (dvs. krav til innhold):
1) Retts-/kontrakts-grunnlag:
Er det klart hvike(t) punkt
som anføres som kontraktsgrunnlag? Sjekk kontrakten!
Ethvert krav må bygge på et kontraktsgrunnlag,
m.a.o. må kunne vise til relevant hjemmel.

2) Kravet:
Er kravet konkretisert og dokumentert, f.eks. krav om pengebeløp og/eller tid (fristforlengelse).

3) Påregnelig årsakssammenheng:
Er det forståelig sammenheng og er den tilstrekkelig nær mellom det anførte
kontraktsgrunnlaget og det som faktisk kreves;
m.a.o. er det påregnelig (adekvat) årsakssammenheng mellom 1) og 2).
Det må være tale om påregnelig årsakssammenheng for den som kravet retter seg mot,
dvs. for kontraktsparten hvis kravet retter seg mot denne, og for en selv hvis det er
kontraktsparten som fremsetter krav.

Formalia

1) Frist(er):
Er kravet fremsatt i tide, ref. relative frister som "uten ugrunnet opphold" eller "innen rimelig tid", absolutte frister som angitt dato eller et angitt antall dager, eller den alminnelige foreldelsesfristen som etter hovedregelen i foreldelsesloven er tre (3) år.
Det første man må sjekke er hvorledes man ligger an i forhold til frist. Et krav som materielt sett kan være aldri så godt, kan likevel gå tapt pga. fristforsømmelse.

2) Formkrav
- Er kravet spesifisert slik at det går klart frem hva det går ut på?
- Er det krav til bruk av spesiell kommunikasjonsform, f.eks. bruk av skjema?
En del kontrakter foreskriver et strengt regime hva gjelder hvorledes kommunikasjonen mellom partene skal foregå og innholdet i denne. Begrunnelsen er at det skal gi oversikt. Hvis man ikke følger de anviste rutinene kan man miste krav som ellers er gode, på rene formfeil.

Obs! Samtlige vilkår 3 + 2 = 5 må være oppfylt for at man skal ha et krav!

Mer om temaet hva skal som til for å ha et krav, kan du finne på:

https://albaran.no/hva-skal-til-for-a-ha-et-kontraktskrav-3-2-1/